Algemene (levering) Voorwaarden

Algemeen / Defenities:

In deze Algemene Leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

De koper: degene die zich tot afname van zaken van de verkoper verplicht, alsmede degene tot wie de verkoper een aanbod en/of offerte richt.

De verkoper: de aanbieder van producten op Modelbouwpakketten.nl.

Order: schriftelijk of digitaal aanbod van de koper.

Offerte: vrijblijvend aanbod van de verkoper. Verkoper houd zich het recht voor prijzen en/of levertijden indien nodig te wijzigen.

Zaken: producten die betrekking hebben op de levering van modelbouw en andere artikelen.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1) Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Modelbouwpakketten.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2) Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3) Van het in deze Voorwaarden bepaalde, kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

1.4) Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Modelbouwpakketten.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Modelbouwpakketten.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1) Alle aanbiedingen van Modelbouwpakketten.nl zijn vrijblijvend en Modelbouwpakketten.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2) Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Modelbouwpakketten.nl. Modelbouwpakketten.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Modelbouwpakketten.nl dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.3) Een aantal van de producten kunnen worden aangeboden onder de vermelding van een leeftijdsclassificatie. Door deze producten te bestellen, verklaart u dat u tenminste de gestelde leeftijd aanvaart.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1) De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handling- en verzendkosten.

3.2) Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie en voor levering van de bestelde producten,tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3) Betaling kan geschieden per overschrijving Ideal of via paypal. Er geldt geen bestellimiet. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Modelbouwpakketten.nl.

3.4) Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Modelbouwpakketten.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.5) Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Modelbouwpakketten.nl.

Artikel 4. Levering

4.1) De door Modelbouwpakketten.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. Alle leveringen worden gedaan binnen de regels zoals die zijn neergelegd door de Nederlandse consumenten wet op verkopen op afstand.Artikel 5 Eigendom

5.1) De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Modelbouwpakketten.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1) U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Modelbouwpakketten.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2) Modelbouwpakketten.nl garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1) U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Modelbouwpakketten.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk of bij voorkeur per email, en gemotiveerd kennis te geven.

7.2) Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Modelbouwpakketten.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3) Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen tien (10) werkdagen na aflevering aan Modelbouwpakketten.nl te retourneren, waarbij geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

7.4) Nadat de producten door Modelbouwpakketten.nl zijn ontvangen en gecontroleerd op beschadiging zal Modelbouwpakketten.nl overgaan tot restitutie van de betaling. Modelbouwpakketten.nl zal dit binnen 7 dagen na retour ontvangst uitvoeren.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1) Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Modelbouwpakketten.nl, dan wel tussen Modelbouwpakketten.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Modelbouwpakketten.nl, is Modelbouwpakketten.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Modelbouwpakketten.nl.

Artikel 9. Overmacht

9.1) Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Modelbouwpakketten.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Modelbouwpakketten.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2) Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Modelbouwpakketten.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen

10.1) Indien u aan Modelbouwpakketten.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is Modelbouwpakketten.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Modelbouwpakketten.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2) Wanneer door Modelbouwpakketten.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Modelbouwpakketten.nl deze Voorwaarden soepel toepast.

10.3) Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Modelbouwpakketten.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Modelbouwpakketten.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4) Modelbouwpakketten.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

10.5) Op onze website worden artikelen te koop aangeboden die te maken hebben met verschillende conflicten. De artikelen die Modelbouwpakketten.nl aanbiedt zijn puur gedacht als hobbyartikelen en zijn niet bedoeld als propagandamiddel voor enige politieke groepering. Modelbouwpakketten.nl neemt uitdrukkelijk afstand van enige politieke denkbeelden van welke partij dan ook.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1) Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2) Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 12. Geschillencommissie Thuiswinkel

12.1) Modelbouwpakketten.nl is niet aangesloten bij de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. Alle leveringen worden gedaan binnen de regels zoals die zijn neergelegd door de Nederlandse consumenten wet op verkopen op afstand.